Αρχική / ΚΟΙΝΩΝΙΑ / Νοσοκομείο Κιλκίς: Χωρίς πνευμονολόγο με covid περιστατικά – Υποστελέχωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος – Αναστολή χειρουργίων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

13/10/2021 10:47 πμ

Νοσοκομείο Κιλκίς: Χωρίς πνευμονολόγο με covid περιστατικά – Υποστελέχωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος – Αναστολή χειρουργίων

Ύστερα από έρευνα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, προέκυψε ότι υπάρχουν σοβαρότατες δυσλειτουργίες στο νοσοκομείο Κιλκίς από την έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÊÉËÊÉÓ. ÍÅÅÓ ÅÓÔÉÅÓ ÄÉÁÓÐÏÑÁÓ ÔÏÕ ÉÏÕ.
ÐÁÑÁ ÔÉÓ ÊÁÔÁÃÃÅËÉÅÓ ÌÁÓ ÄÅÍ ÄÉÏÑÈÙÈÇÊÅ Ç ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ. ÊÁËÏÕÌÅ ÔÇÍ 4ç ÕÐÅ ÊÁÉ ÔÏÍ ÅÏÄÕ ÍÁ ÐÁÑÅÌÂÅÉ.

Óôï Íïóïêïìåßï Êéëêßò ç êáôÜóôáóç åßíáé áðáñÜäåêôç. Êáëïýìå  ôïí äéïéêçôÞ ôçò 4çò õðå ðïõ Ý÷åé  êÜíåé ðïëëÝò èåôéêÝò ðáñåìâÜóåéò óôá íïóïêïìåßá åõèýíçò ôïõ íá ëÜâåé äñáóôéêÜ ìÝôñá.  ÌÝóá óå ìßá åâäïìÜäá óôçí ÏñèïðåäéêÞ êëéíéêÞ  ðïõ óõóôåãÜæåôáé ìå ôçí ×åéñïõñãéêÞ êëéíéêÞ  âñÝèçêáí 4 åñãáæüìåíïé êáé 4 áóèåíåßò èåôéêïß óôï êïñùíïúü. 
120 åñãáæüìåíïé ôïõëÜ÷éóôïí  íüóçóáí óõíïëéêÜ óôï Íïóïêïìåßï. Ç äéá÷åßñéóç ôùí ðåñéóôáôéêþí åðéêßíäõíç. ¾ðïðôá êñïýóìáôá ìáæß ìå ôá èåôéêÜ. ÁíÜðôõîç êëéíéêþí êïñùíïúïý ÷ùñßò íá ðëçñïýí üëåò ôéò ðñïäéáãñáöÝò áóöáëåßáò.
Óôï ôìÞìá (2) covid-19  åäþ êáé äýï (2) ìÞíåò, äåí õðÜñ÷åé ìç ìïëõóìáôéêüò ÷þñïò ãéá äéÜëåéììá, äåí õðÜñ÷åé ìç ìïëõóìáôéêÞ ôïõáëÝôá, äåí õðÜñ÷åé âñýóç ãéá ðëýóéìï ÷åñéþí êáôÜ ôçí áðï÷þñçóç. Ïé åñãáæüìåíïé äåí ôñþíå åðß 8 þñåò, äåí ðßíïõí íåñü ãéá íá ìçí ÷ñåéáóôåß íá ïõñÞóïõí êáé üôáí áðï÷ùñïýí äåí õðÜñ÷åé âñýóç ãéá íá ðëõèïýí êáé ðçãáßíïõí óå Üëëá ôìÞìáôá ìå áðïôÝëåóìá íá ãßíåôå åóùôåñéêÞ äéáóðïñÜ. 
¾ðïðôá êáé èåôéêÜ êñïýóìáôá íïóçëåýïíôáé óôï ßäéï ôìÞìá (1) covid-19 ìå êßíäõíï íá õðÜñ÷åé åóùôåñéêÞ åðéìüëõíóç.
ÕðÜñ÷ïõí äéÜóðáñôåò öéÜëåò ïîõãüíïõ 50 ëßôñùí óå èáëÜìïõò áóèåíþí ìç óôåñåùìÝíåò. Äéåãåñôéêüò áóèåíÞò Ýðåóå áðü ôï êñåâÜôé êáé Ýñéîå ôçí öéÜëç. 
Óôï íïóïêïìåßï âñßóêåôå êëéìÜêéï åëåãêôþí áðü ôçí ÅèíéêÞ Áñ÷Þ ÄéáöÜíåéáò.
Öùôïãñáößá åñãáæïìÝíïõ ìå ðëáóôéêÞ óáêïýëá (market) áíôß ãéá ðïäïíÜñéá.
¸÷ïõìå   óôç äéÜèåóÞ ìáò áíáöïñÝò ãéáôñþí ðïõ åðéâåâáéþíïõí ôá ðáñáðÜíù.
 ÃéáííÜêïò

Γράφει THESSNEWS-DESK

Ύστερα από έρευνα του Ράδιο Θεσσαλονίκη, προέκυψε ότι υπάρχουν σοβαρότατες δυσλειτουργίες στο νοσοκομείο Κιλκίς από την έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων, την ώρα που νοσηλεύονται ασθενείς με κορωνοϊό. 

Οι πληροφορίες του Ράδιο Θεσσαλονίκη λένε ότι εδώ και 10 χρόνια δεν υπάρχει πνευμονολόγος! Πριν 10 χρόνια πέθανε ο πνευμονολόγος και από τότε η μόνιμη θέση δεν καλύφθηκε.

Τον τελευταίο χρόνο, λόγω της πανδημίας, η κατάσταση εξυπηρετούνται από μία αποσπασμένη πνευμονολόγο από το νοσοκομείο της Γουμένισσας, η οποία όμως παραιτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας το νοσοκομείο που νοσηλεύει περιστατικά covid χωρίς τη συγκεκριμένη – βασική για την πανδημία – ειδικότητα.

Ελλείψεις και σε αναισθησιολόγους – Αναστέλλονται χειρουργεία 

Στο νοσοκομείο υπήρχαν πέντε αναισθησιολόγοι και σήμερα έμεινε μόνο με δύο. Οι δύο παραιτήθηκαν και η μία είναι σε αναρρωτική.

Μετά από αυτή την εξέλιξη αποφασίστηκε η αναστολή των τακτικών χειρουργείων. Εξυπηρετούνται μόνο τα επείγοντα περιστατικά.

Ανακοίνωση-έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς εξέδωσε η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς (ΕΝΙΚ), σχετικά με την υποστελέχωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Κιλκίς από την 1η Οκτωβρίου.

Αναφέρεται, μάλιστα, ότι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν οδήγησαν στην απόφαση αναστολής των τακτικών χειρουργείων από τις 4 Οκτωβρίου.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 

«Το Αναισθησιολογικό τμήμα λειτουργεί υποστελεχωμένο από 01/01/2020 (λόγω συνταξιοδοτήσεων), ενώ η “εύρυθμη” λειτουργία του εξασφαλίζεται με υπερβάσεις εφημεριών μέσω “εντέλλεστε” των εκάστοτε διοικήσεων ήδη από το 2012. Την κατάσταση επιδείνωσε περαιτέρω η πανδημία κορωνοϊού, την οποία κλήθηκαν κυρίως  να αντιμετωπίσουν  η Παθολογική κλινική, το Αναισθησιολογικό τμήμα και το Τ.Ε.Π., όντας όλα τμήματα ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΑ.

Στο 2ο κύμα πανδημίας  οι αναισθησιολόγοι “υπερέβαλαν εαυτόν” καθώς νόσησαν 2 συνάδελφοι και, λόγω προβλημάτων, τη λειτουργία του τμήματος επωμίστηκαν οι 3 εναπομείναντες (μέχρι τον Ιούνιο 2021). Παρ’ όλα αυτά, τα τακτικά χειρουργεία εκτελέστηκαν κανονικά τον Φεβρουάριο/Μάρτιο που υποχώρησε η πανδημία (έκλεισαν λόγω του 3ου κύματος Απρίλιο και Μάιο) και ξανά από Ιούνιο έως 04/10/21.

Η εφαρμογή του οριζόντιου μέτρου αναστολής εργασίας στους ανεμβολίαστους  υγειονομικούς (σαφώς είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, αλλά όχι της υποχρεωτικότητας και της αναστολής εργασίας) έθεσε εκτός τον ένα αναισθησιολόγο από 01/09/21, ο οποίος στις 04/10/21 υπέβαλε αίτηση παραίτησης. Στη συνέχεια, η μετακίνηση των αναισθησιολόγων για κάλυψη εφημεριών του Γ. Ν. Σερρών τον Σεπτέμβριο (παρόλο που υπήρχαν στο τμήμα μόνο 4 αναισθ/γοι και  εκτελούσαν υπερβάσεις εφημεριών), οδήγησε σε παραίτηση ακόμη μια αναισθ/γο. Επίσης από 02/10/21 απουσιάζει και τρίτη αναισθ/γος με αναρρωτική άδεια, λόγω χειρουργικής επέμβασης, και θα αργήσει να επανέλθει (τουλάχιστον ένα τρίμηνο). Αυτό σημαίνει ότι έχουν απομείνει 2 αναισθησιολόγοι να καλύψουν τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Το αναισθησιολογικό τμήμα και η ΕΝΙΚ έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει τόσο προφορικά όσο και εγγράφως τους διοικητές του νοσοκομείου και της 4ης Υ.ΠΕ για τα προβλήματα αυτά, ζητώντας αφενός τη βοήθεια του αναισθ/γου από το διασυνδεόμενο νοσοκομείο, και αφετέρου την προκήρυξη θέσης (που δε δρομολογήθηκε). Στην παρούσα φάση κρίνεται επιτακτική η ανάγκη μετακίνησης αναισθησιολόγου από όπου  κρίνει η 4η ΥΠΕ,  γιατί το πρόγραμμα εφημεριών μας είναι επισφαλές. Είναι γνωστό ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης των νοσοκομείων πανελλαδικά σε αναισθησιολόγους, το οποίο επιδεινώθηκε με τις αναστολές, τις συνταξιοδοτήσεις αλλά και τις παραιτήσεις γιατρών λόγω των μετακινήσεων.

Οι εναπομείναντες αναισθησιολόγοι έχουν ξεπεράσει προ πολλού τις αντοχές και τα όρια τους, πραγματοποιώντας καθ’ υπέρβαση και με “εντέλλεστε” έως και τριπλάσιο αριθμό εφημεριών (κατά παράβαση όλης της εργατικής νομοθεσίας), χωρίς να υπάρχει καταγεγραμμένη η σύμφωνη γνώμη τους και ενώ έχουν καταθέσει εγγράφως την αντίθεσή τους.

Για όλους  αυτούς τους λόγους  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ η αναστολή των τακτικών χειρουργείων από 04/10/21 και της λειτουργίας του ιατρείου πόνου (που λειτουργεί απο το 1990), μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα στελέχωσης του τμήματος. Θα εξυπηρετούνται στο εξής  ΜΟΝΟ τα επείγοντα χειρουργεία καθώς και τα επείγοντα περιστατικά των κλινικών του νοσοκομείου και  της κλινικής COVID-19.

Αναμένουμε τις ενέργειες της Διοίκησης και των άλλων αρμοδίων φορέων.

Ο Πρόεδρος Ε.Ν.Ι.Κ.  Θεόδωρος Χ. Αποστολίδης

Ο Γραμματέας  Δημήτριος Ν. Κοσμίδης»

                                                                                                      

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

#TAGS:

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο THESSNEWS-DESK

Η συντακτική ομάδα του ThessNews.gr αποτελείται από επαγγελματίες δημοσιογράφους, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ των οποίων έχουν αναπαραχθεί από το σύνολο των ηλεκτρονικών και των έντυπων Μέσων ενημέρωσης της επικράτειας.

/ Δείτε ακόμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

17.10.2021 11:49 πμ

Ο καθηγητής Παθολογίας του πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ έκρουσε το  «καμπανάκι» κινδύνου. Ο κ. Γώγος  αρχικά τόνισε πως «Η επιδημιολογική πίεση από τον κορωνοϊό παραμένει σημαντική και αν σε αυτή προστεθεί και

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

17.10.2021 11:37 πμ

Οι απάτες από επιτήδειους που πείθουν τους επίδοξους πωλητές να τους δώσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους για να πληρώσουν μέσω e-banking δεν έχουν τέλος. Σύμφωνα με το protothema θύμα ενός τέτοιου επιτήδειου έπεσε ένας κάτοικος της Δράμας, ο οποίος είχε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

17.10.2021 11:10 πμ

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη χθες στην Ορεινή Κορινθία όταν ένας κυνηγός πυροβόλησε και τραυμάτισε τον φίλο του, καθώς τον πέρασε για θήραμα. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ οι δύο άντρες κυνηγούσαν αγριογούρουνα, όταν ο ένας εκ των δύο νομίζοντας ότι στοχεύει το

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

17.10.2021 10:58 πμ

Χθες σε κρεοπωλείο του Ηρακλείου στην Κρήτη συνέβη ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστές τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και έναν πελάτη. Σύμφωνα με το cretapost ο πελάτης  διαπίστωσε ότι η τιμή ήταν αρκετά αυξημένη από αυτήν που ανέγραφε το ταμπελάκι στην βιτρίνα.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

17.10.2021 10:44 πμ

To πρώτο 15ήμερο του Νοέμβρη αναμένεται να αναρτηθούν τα Τέλη Κυκλοφορίας προκειμένου οι οδηγοί να μάθουν τι θα πρέπει να πληρώσουν για το 2022. Σύμφωνα με το newmoney ωφελημένοι φέτος θα είναι όσοι έχουν οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν μετά την

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

17.10.2021 9:58 πμ

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην σύλληψη ενός 32χρονου αλλοδαπού στο ύψος του κόμβου Κερδυλλίων.  Ο οποίος διαπιστώθηκε πως μετέφερε παράνομα τέσσερις ομοεθνείς του, οι οποίοι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στην

thess

Επικαιρότητα