Αρχική / AUTO-MOTO / ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

AUTO-MOTO

13/01/2022 7:20 πμ

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση που αλλάζει τη διαδικασία ελέγχου υποψήφιων οδηγών και όσων ανανεώνουν άδεια οδήγησης.

PIXABAY
Φωτ. PIXABAY

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση που αλλάζει τη διαδικασία ελέγχου υποψήφιων οδηγών και όσων ανανεώνουν άδεια οδήγησης.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5703/9-12 2021 η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι πολίτες, για να αποκτήσουν άδεια οδήγησης. Στην απόφαση εμπεριέχεται και ειδική ρύθμιση για τους οδηγούς του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ. Συγκεκριμένα συνίσταται μια ειδική Επιτροπή ιατρών, η οποία θα αποφαίνεται εάν ο οδηγός των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είναι ικανός για οδήγηση.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από ιδιώτες ιατρούς που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ιατρείο ως φυσικά πρόσωπα, ή ιατρούς που συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Οι ιατρικές ειδικότητες που πρέπει να ελεγχθούν οι υποψήφιοι οδηγοί περιλαμβάνουν: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Οφθαλμίατρο και για τους άνω των 80 ετών θα πρέπει να ελεγχθούν από Ωτορινολαρυγγολόγο και Νευρολόγο ή Ψυχίατρο.

Στην επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α’ 101) επισημαίνεται στην Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος 5703/09-12-2021) ότι:

 

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

1.Ιατρική Εξέταση Υποψήφιων Οδηγών

Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί, για να έχουν δικαίωμα να υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις, θεωρητική και στη συνέχεια δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, του διατάγματος αυτού, πρέπει προηγουμένως να κριθούν ικανοί, έπειτα από ιατρική εξέταση.

Η ικανότητα τους αυτή ελέγχεται με βάση τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας, όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφάλαιο Β του παρόντος Παραρτήματος.

Με τις ίδιες προδιαγραφές ελέγχονται και οι οδηγοί, οι οποίοι, για διαφόρους λόγους, παραπέμπονται προς ιατρική εξέταση [όπως, ανανέωση της άδειας οδήγησης, εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) (Α’ 57)].

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί κατατάσσονται σε δύο ομάδες:

– ΟΜΑΔΑ 1: Οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών AM, Α1, Α2, Α, Β1, Β και BE.

– ΟΜΑΔΑ 2: Οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE.

 

1.1. Ιατρική Εξέταση

1.1.1. Η ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών και οδηγών δύναται να διενεργείται από:

ιδιώτες ιατρούς που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ιατρείο ως φυσικά πρόσωπα,

ιατρούς που συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής.

1.1.2. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά την άδεια οδήγησής τους για την οποία απαιτείται ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από ιατρό ειδικότητας:

α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, νεφρολόγου καθώς και από ιατρό χωρίς ειδικότητα ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

Στο πλαίσιο της εξέτασης και λήψης ιστορικού, ο εξεταζόμενος, σε περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην ακοή, στο νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο για την οποία απαιτείται γνωμάτευση ειδικού ιατρού, παραπέμπεται σε ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ιατρικά δεδομένα του Κεφαλαίου Β του παρόντος Παραρτήματος.

Στο παραπεμπτικό αναγράφεται αναλυτικά η Ομάδα (1 ή 2) στην οποία πρέπει να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος, βάσει του Κεφαλαίου Β του παρόντος Παραρτήματος. Τα πρόσθετα ιατρικά πιστοποιητικά προσκομίζονται στον ιατρό που διενεργεί την παθολογική εξέταση προκειμένου να οριστικοποιήσει και εκδώσει το Πιστοποιητικό Υγείας, στο οποίο και επισυνάπτονται υποχρεωτικά.

Σε περιπτώσεις κινητικών προβλημάτων, ο εξεταζόμενος δύναται να παραπέμπεται στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ» του Υπουργείου Υγείας, ή σε Κέντρο αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα του άρθρου 24 του ν. 4850/2021 που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 15 του άρθρου 30 του νόμου αυτού.

β) Οφθαλμιάτρου.

γ) Ωτορινολαρυγγολόγου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους).

δ) Νευρολόγου ή Ψυχίατρου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους).

1.1.3. Οι προαναφερόμενοι ιατροί γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου και εκδίδουν ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «Ικανός» ή «Μη Ικανός».

1.1.4. Τα ανωτέρω ιατρικά πιστοποιητικά, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι «Ικανός», ισχύουν για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους, εντός του οποίου δύναται να υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Πιστοποιητικά Υγείας ιατρικής εξέτασης δεν γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία αν υποβάλλονται μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

1.1.5. Στις περιπτώσεις ιατρικών πιστοποιητικών με αποτέλεσμα «Μη Ικανός» καθώς και στις περιπτώσεις όπου κατά την παθολογική εξέταση απαιτείται παραπομπή του ενδιαφερόμενου σε ιατρό άλλης ειδικότητας, ο ιατρός ενημερώνει υποχρεωτικά, εντός μίας (1) το πολύ εβδομάδας, την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμπληρώνοντας το «Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης», το οποίο δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα.

1.1.6. Σε περίπτωση παραπομπής για ιατρική επανεξέταση οδηγού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) (Κ.Ο.Κ.), στα Πιστοποιητικά Υγείας που εκδίδονται αναγράφεται υποχρεωτικά και το έγγραφο παραπομπής προς ιατρική επανεξέταση.

1.1.7. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο εξεταζόμενος εκπληρώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας, βάσει του παρόντος Παραρτήματος, πάσχει όμως από πάθηση που είναι δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε χρόνο προγενέστερο της υπό κανονικές συνθήκες λήξης της διοικητικής ισχύος της άδειάς του, ο ιατρός οφείλει να καθορίσει αναλόγως υποχρέωση ανανέωσης σε συντομότερο χρονικό διάστημα, αναγράφοντας τούτο στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό.

1.1.8. Σε περίπτωση που κατά την ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού διαπιστωθεί διαφοροποίηση στη χρονική διάρκεια ισχύος μεταξύ των κατηγοριών που κατατάσσονται στις ΟΜΑΔΕΣ 1 και 2 του Κεφαλαίου Β του παρόντος, η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνεται ρητά στο Πιστοποιητικό Υγείας.

 

1.2. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για την ιατρική εξέταση, ο ενδιαφερόμενος:

– Γνωστοποιεί στον διενεργούντα την εξέταση ιατρό τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και του επιδεικνύει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

– Σε περίπτωση που κατέχει άδεια οδήγησης την επιδεικνύει υποχρεωτικά στον διενεργούντα την εξέταση ιατρό.

 

1.3. Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικά της Διαδικασίας

Ανανέωση της άδειας οδήγησης

Μετά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τη θέση σε λειτουργία του απαραίτητου Πληροφοριακού Συστήματος, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε μια ή περισσότερες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, για την διεκπεραίωση ηλεκτρονικά της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών οδήγησης, εφαρμόζεται εναλλακτικά η παρακάτω διαδικασία που ενεργοποιείται μόνο όταν έχει λήξει η ισχύς τουλάχιστον μίας κατηγορίας της άδειας οδήγησης του ενδιαφερομένου ή πρόκειται να λήξει εντός του επόμενου διμήνου αλλά και σε εκείνους που τίθεται από ιατρό χρονικός περιορισμός λόγω θεμάτων υγείας στην ισχύ της άδειας οδήγησης.

1.3.1. Μετά τη λειτουργία του απαραίτητου Πληροφοριακού Συστήματος παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα ανανέωσης της άδειας οδήγησης ηλεκτρονικά, κατά την οποία:

1.3.1.1. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα με αυθεντικοποίησή του με χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων Taxisnet.

1.3.1.2. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ψηφιακά αίτησηυπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που λήγουν ταυτόχρονα κατηγορίες της Ομάδας 1 και της Ομάδας 2 μπορεί να επιλέξει να ανανεώσει και τις δύο ή μόνο τις κατηγορίες της Ομάδας 1. Επιλέγει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του καθώς και την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία επιθυμεί να υποβάλει την αίτησή του και τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά.

1.3.1.3. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται από την εφαρμογή ένας τετραψήφιος αριθμός (PIN) και ενημερώνεται για τις ειδικότητες των ιατρών από τις οποίες απαιτείται να εξεταστεί.

1.3.1.4. Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται τους ιατρούς, στους οποίους επιδεικνύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης, και τους γνωστοποιεί τον τετραψήφιο αριθμό (PIN) που του έχει χορηγηθεί, το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ. Ο ιατρός αφού εισέλθει στην εφαρμογή του παρέχεται και πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ενδιαφερομένου.

1.3.1.5. Ο ιατρός προβαίνει στη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης. Στη συνέχεια συμπληρώνει και εκδίδει το ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα υποδείγματα του παρόντος Παραρτήματος και ενημερώνεται αυτόματα ο ψηφιακός φάκελος του υποψηφίου. Το ψηφιακό πιστοποιητικό εκτυπώνεται και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.

1.3.1.6. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο κωδικό αριθμό (PIN) για όσους λοιπούς ιατρούς απαιτούνται, περιλαμβανομένων των ιατρών στους οποίους ενδεχομένως παραπέμπεται.

1.3.1.7. Αφού ολοκληρωθούν τα προηγούμενα στάδια και ο πολίτης έχει κριθεί ικανός από όλους τους ιατρούς, ενημερώνεται από την εφαρμογή για τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να υποβάλει την αίτηση του, δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά υγείας έχουν διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει κριθεί έστω και από έναν ιατρό μη ικανός για οδήγηση, ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για ανανέωση μετά από ένα (1) έτος κατόπιν νέας εξέτασης από το σύνολο των ιατρών. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ανάλογα με τα ευρήματα του ιατρού που έχει κρίνει μη ικανό τον ενδιαφερόμενο, εφόσον απαιτείται, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση άλλων κατηγοριών οδήγησης που τυχόν κατέχει.

1.3.1.8. Ο ενδιαφερόμενος προχωρά στη συμπλήρωση της αίτησής του με τη μεταφόρτωση της προβλεπόμενης φωτογραφίας και του αρχείου στο οποίο αποτυπώνεται σκαναρισμένη η φυσική υπογραφή του. Εφόσον εγκριθούν από την εφαρμογή αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελό του.

1.3.1.9. Ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στην έκδοση του προβλεπόμενου e-παραβόλου και επιλέγει τον τρόπο παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης.

1.3.1.10. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στους ελέγχους και τις λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την περάτωση της διαδικασίας ανανέωσης της άδειας οδήγησης.

1.3.1.11. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με SMS, στον λογαριασμό/αριθμό που έχει δηλώσει για την παραλαβή της νέας άδειάς του.

1.3.2. Η ανωτέρω διαδικασία, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, δύναται να συμπληρώνεται/επικαιροποιείται με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

 

  1. Ειδικές διατάξεις – Κινητικά προβλήματα

2.1. Γενικά

2.1.1. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου – άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) δύναται να εξετάζονται από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ» ή από Κέντρο αξιολόγησης του άρθρου 24 του ν. 4850/2021.

2.1.2. Κατά την ανωτέρω εξέταση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας του παρόντος Παραρτήματος, εκδίδεται «Πόρισμα Εξέτασης», ικανότητας οδήγησης. Το πόρισμα αυτό υπογράφεται και από εξειδικευμένο ιατρό του Κέντρου (Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο).

2.1.3. Επιπλέον των ανωτέρω, είναι υποχρεωτική η παθολογική και η οφθαλμολογική εξέταση.

2.1.4. Με τον όρο διασκευές/προσαρμογές νοούνται οι εκάστοτε τροποποιήσεις και η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού, που απαιτείται να φέρει το μηχανοκίνητο όχημα για να αντισταθμίζεται το κινητικό έλλειμμα, ούτως ώστε το όχημα να οδηγείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

2.1.5. Για την έκδοση του «Πορίσματος Εξέτασης» ο αξιολογούμενος υποψήφιος οδηγός ή οδηγός με κινητικά προβλήματα, δύναται, κατά την κρίση του Κέντρου, να υποβάλλεται, με μέριμνα του Κέντρου, και σε πρακτική δοκιμασία οδήγησης σε ειδικά διασκευασμένο όχημα, η οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

2.1.6. Στο «Πόρισμα Εξέτασης» του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, πέραν των υποδεικνυόμενων καταγεγραμμένων απαραίτητων διασκευών, εμπεριέχονται και οι αντίστοιχοι κωδικοί του σημείου 12 της παρ. 3 του Παραρτήματος Ι του παρόντος διατάγματος που αποτυπώνονται στο έντυπο της άδειας οδήγησης.

2.1.7. Ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός με κινητικά προβλήματα, εφόσον κριθεί ικανός για οδήγηση διασκευασμένου ή μή οχήματος, υποχρεούται σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν διάταγμα.

2.1.8. Σε περίπτωση ιατρικού πιστοποιητικού με αποτέλεσμα «Μη Ικανός» καθώς και στις περιπτώσεις όπου κατά την εξέταση απαιτείται παραπομπή του ενδιαφερόμενου για άλλη εξέταση, το Κέντρο ενημερώνει υποχρεωτικά, εντός μίας (1) το πολύ εβδομάδας, την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμπληρώνοντας το «Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης», το οποίο δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα.

 

2.2. Αρμοδιότητες Κέντρων Αξιολόγησης

Η αρμοδιότητα των παραπάνω Κέντρων ανάγεται:

α) Στην εκτίμηση δεξιοτήτων οδήγησης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών που παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα ή ακρωτηριασμό άκρου – άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα, με τη χρήση ειδικών διασκευών/προσαρμογών και βοηθημάτων οδήγησης.

β) Στην υπόδειξη και καταγραφή των απαιτούμενων κωδικοποιημένων διασκευών/προσαρμογών, βοηθημάτων οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών υποψηφίων οδηγών ή οδηγών.

Σε κάθε περίπτωση εξεταζόμενου υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, η απόφαση περί ικανότητας ή μή, διατυπώνεται σε ειδικό πρακτικό «Πόρισμα Εξέτασης», που υπογράφεται και από εξειδικευμένο γιατρό του Κέντρου και κοινοποιείται αρμοδίως.

 

2.3. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για την εξέταση του ενδιαφερόμενου από το Κέντρο, απαιτούνται:

α) Η καταβολή του εκάστοτε καθοριζόμενου από το Κέντρο ποσού.

β) Ιατρικά Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης (Παθολόγου και Οφθαλμίατρου) και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση σχετική με την πάθηση.

γ) Αίτηση εξέτασης του ενδιαφερομένου, στην οποία αναγράφονται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η αίτηση συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας και φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (εφόσον υπάρχει).

δ) Παραπεμπτικό για εξέταση (εφόσον υπάρχει).

 

 

  1. Γενικές Διατάξεις

3.1. Εφόσον απαιτούνται ειδικές ιατρικές εξετάσεις, δύναται να διενεργούνται από οποιονδήποτε αρμόδιο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα ή από ιδιώτες ιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Εφόσον απαιτείται ψυχιατρική εξέταση, αυτή πραγματοποιείται από ψυχίατρο, ο οποίος, δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά, αν απαιτείται, πιστοποιητικό ψυχιατρικής εξέτασης από Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής ή πιστοποιητικό παρακολούθησης από θεράποντα ιατρό.

3.2. Οι ιατρικές εξετάσεις προσκομίζονται μόνο στους ιατρούς που διενεργούν την εξέταση και όχι στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3.3. Υποψήφιος οδηγός ή οδηγός ο οποίος κρίνεται «Μη Ικανός» από ιατρική εξέταση, δύναται να ζητήσει την επανεξέτασή του μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την εξέταση αυτή.

3.4. Για την ανανέωση άδειας οδήγησης, καθώς και για την άρση κάθε είδους περιορισμού λόγω ιατρικών δεδομένων, ο κάτοχος της άδειας οδήγησης υποβάλλεται σε νέα ιατρική εξέταση.

3.5. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει υποχρέωση:

α) Να μεριμνά για τη διενέργεια, από ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (1) υπάλληλο – εξεταστή της ιδίας Υπηρεσίας κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και τεχνικού κλάδου/ειδικότητας, της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, οι οποίοι λόγω σωματικής αναπηρίας ή προβλημάτων υγείας επιβάλλεται να οδηγούν ειδικά προσαρμοσμένα ή διασκευασμένα οχήματα, βάσει του εκάστοτε Πορίσματος Εξέτασης, με τις αναγκαίες διασκευές,

β) να άρει οποιοδήποτε ιατρικό περιορισμό ο οποίος αποτυπώνεται στην άδεια οδήγησης με κωδικό, μόνο στην περίπτωση που η απαίτηση αυτή αναγράφεται ρητά στο Πιστοποιητικό Υγείας του οδηγού,

γ) να καταχωρεί ως ισχύ της άδειας οδήγησης τη μικρότερη σε διάρκεια, εφόσον προκύπτουν διαφορετικά χρονικά διαστήματα ισχύος, βάσει των ημερομηνιών που αναγράφονται στα Πιστοποιητικά Υγείας του υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, για τις κατηγορίες που κατατάσσονται στην ίδια Ομάδα του Κεφαλαίου Β του παρόντος.

3.6. Κατά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήματος της παρούσας, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016] και στον ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού» και του άρθρου 32 «Ασφάλεια επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων (άρθρα 12 έως 20 του ΓΚΠΔ).

Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών εφαρμογών για την αρχική χορήγηση/επέκταση/ανανέωση αδειών οδήγησης στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για λογαριασμό του οποίου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εκτελούν συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας (εκτελούντες την επεξεργασία) για την επίτευξη αποκλειστικά του σκοπού της αρχικής χορήγησης/επέκτασης/ανανέωσης αδειών οδήγησης. Με την επίτευξη του σκοπού αυτού, απαγορεύεται στους εκτελούντες την επεξεργασία να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη επεξεργασίας.

Περαιτέρω, προ της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής, με σκοπό την εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας (άρθρο 5 ΓΚΠΔ) προσδιορίζεται ειδικώς και εγγράφως κάθε αναγκαία τεχνική, διαδικαστική, οργανωτική ή άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 

  1. Οριστική Εκτίμηση της Ικανότητας για Ασφαλή Οδήγηση των Οδηγών των Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Η οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που εμφανίζουν προβλήματα υγείας, τα οποία εμπίπτουν στο παρόν Παράρτημα, διενεργείται από ειδική επιτροπή ιατρών, που συστήνεται διά του παρόντος.

Προς τον σκοπό στελέχωσης της ειδικής επιτροπής συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Μητρώο Ιατρών. Στο Μητρώο αυτό εντάσσονται ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιδιώτες των ιατρικών ειδικοτήτων του παθολόγου, καρδιολόγου, νευρολόγου, οφθαλμιάτρου, ΩΡΛ, ψυχιάτρου, ορθοπεδικού, ενδοκρινολόγου, διαβητολόγου, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής Ιατρών, καθώς και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για διετή θητεία.

Τα υπόλοιπα μέλη της ειδικής επιτροπής Ιατρών και οι αναπληρωτές τους επιλέγονται πριν από κάθε συνεδρίαση, με δημόσια κλήρωση, από τους ιατρούς του Μητρώου Ιατρών, οι οποίοι κατέχουν την ειδικότητα που αφορά το νόσημα, για το οποίο παραπέμφθηκε στην Επιτροπή ο οδηγός της αντίστοιχης εταιρείας αστικών συγκοινωνιών. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης επικυρώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Την κλήρωση διενεργεί τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου και πρόσωπο υποδεικνυόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της αντίστοιχης εταιρείας αστικών συγκοινωνιών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την ανωτέρω κλήρωση.

Στην απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ορισμού του Προέδρου της ειδικής επιτροπής Ιατρών και του αναπληρωτή του καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της εν λόγω επιτροπής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της ειδικής επιτροπής Ιατρών.

Η παραπομπή οδηγού των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης στην ειδική επιτροπή πραγματοποιείται ύστερα από σχετική εισήγηση του αντίστοιχου ιατρού εργασίας της εταιρείας στην οποία εργάζεται ο οδηγός.

Στις συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής συμμετέχει ως εισηγητής, παρουσιάζοντας τον σχετικό ιατρικό φάκελο του παραπεμπόμενου οδηγού, ο αρμόδιος ιατρός εργασίας της αντίστοιχης εταιρείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η ιατρική αξιολόγηση και οριστική κρίση περί της σωματικής και διανοητικής ικανότητας του παραπεμπόμενου οδηγού διενεργείται από την ειδική επιτροπή, η οποία, αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος διαπιστώνει, με αιτιολογημένη απόφασή της, την καταλληλότητα του παραπεμπόμενου οδηγού για ασφαλή οδήγηση και εκδίδει σχετικό Πόρισμα Εξέτασης.

Η ειδική επιτροπή, πριν από την έκδοση του πορίσματος εξέτασης, δύναται να ζητήσει την εξέταση του υπό κρίση οδηγού από ιατρό κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ειδικότητας αντίστοιχης με το πρόβλημα του εξεταζόμενου οδηγού.

Στο Πόρισμα Εξέτασης της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός «ΙΚΑΝΟΣ/Η» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η» της ομάδας 2 ή και της ομάδας 1 του παρόντος Παραρτήματος και εφόσον απαιτείται, ο χρόνος επαναξιολόγησης του κριθέντος οδηγού από επόμενη ειδική επιτροπή.

Το πόρισμα εξέτασης αποστέλλεται στην αντίστοιχη εταιρεία, στην οποία απασχολείται ο οδηγός.

Σε περίπτωση που ο οδηγός κριθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η», το πόρισμα εξέτασης αποστέλλεται και στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης ή κατηγοριών αυτής, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Πόρισμα Εξέτασης. Σε περίπτωση που το Πόρισμα Εξέτασης προβλέπει επαναξιολόγηση του οδηγού από επόμενη ειδική επιτροπή και εφόσον το Πόρισμα Εξέτασης της ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης κρίνει τον οδηγό ως «ΙΚΑΝΟ/Η», ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και η άδεια οδήγησης επαναχορηγείται είτε με τη διαδικασία της αντικατάστασης εντύπου, στην περίπτωση που δεν έχει λήξει η διοικητική ισχύς των κατηγοριών που αφαιρέθηκαν σε συμμόρφωση προς το πρώτο πόρισμα εξέτασης, είτε με τη διαδικασία της ανανέωσης.

Η ειδική επιτροπή ιατρών, που συστήθηκε με την υπό στοιχεία Δ4δ/οικ.27509/04-04-2019 (ΑΔΑ:Ω57Ω465ΧΘΞ-Η3Ν) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καταργείται και οι εκκρεμείς υποθέσεις παραπομπής οδηγών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην αρμοδιότητα της ειδικής επιτροπής ιατρών που συστήνεται διά του παρόντος.»

Θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της επικαιρότητας;

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα από την Θεσσαλονίκη & την Ελλάδα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Μοιράσου το:

Σχετικά με τον αρθρογράφο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΕΡΤΖΕΒΕΛΗΣ

Ο Παντελής Τζερτζεβέλης γεννήθηκε το 1967 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και ακόμη από μικρή ηλικία, εντάχθηκε στον κόσμο της περιπέτειας, καθώς ήταν μέλος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, όπου ανέβηκε μέχρι τον βαθμό του Προσκόπου του Έθνους! Σε ηλικία 16 χρόνων, βρέθηκε υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Φωτορεπόρτερ, Γιώργου Φουρκαλά, όπου και έμαθε την τέχνη της φωτογραφίας και καθημερινά εργαζόταν τραβώντας φωτογραφίες, για τις εφημερίδες Μακεδονία- Θεσσαλονίκη, και Σπορ του Βορρά! Λίγο αργότερα παράλληλα με τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο, παρακολούθησε 2ετή σχολή φωτογραφίας, και έναν χρόνο αργότερα την τριετή σχολή δημοσιογραφίας ΑΚΤΟ. Εργάστηκε σε περιοδικά και Εφημερίδες όπως οι Μακεδονικές Επιλογές, Το AUTO moto, ο Ταχυδρόμος, Το Traveller, το ΕΘΝΟΣ, η ΒΡΑΔΙΝΗ, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ, ΣΠΟΡ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ. Από το 2008 μέχρι το 2013, από την συχνότητα της ΕΡΤ3 εργάστηκε στην εκπομπή ΕΠΙΤΡΟΧΩΝ, και ταξίδευε τους ακροατές του μέσα από την εκπομπή του …τα μπαγκάζια , στις εσχατιές της Εναλλακτικής Ελλάδας. Από το 2014 εργάζεται στον Όμιλο του ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και μέσα από την συχνότητα του πρώτου ραδιοφώνου της Βόρειας Ελλάδας, υπηρετεί τον κόσμο της αυτοκίνησης, και των αποδράσεων. Είναι υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, και της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ, και της Παγκόσμιας ένωσης Δημοσιογράφων.

/ Δείτε ακόμα

AUTO-MOTO

25.1.2022 12:00 πμ

Με συμπαγή V4 κινητήρα, αλλά και δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς, επιλογή που επίσης αποτελούσε την εξαίρεση εκείνη την εποχή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η Lancia βρισκόταν σε μεταβατική φάση. Ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας, Antonio Fessia, ήταν

AUTO-MOTO

24.1.2022 12:23 μμ

Το νέο M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 κυριάρχησε στο 90ο Ράλι Μόντε Κάρλο που ολοκληρώθηκε χθες ύστερα από 16 ειδικές διαδρομές που εγκαινίασαν με τον καλύτερο τρόπο τη νέα, υβριδική εποχή του FIA World Rally Championship. O εννέα φορές Παγκόσμιος

AUTO-MOTO

24.1.2022 11:44 πμ

Η Volkswagen έκλεισε το 2021 με πωλήσεις περίπου 4,897 εκατομμύριων οχημάτων σε όλο τον κόσμο. Το νούμερο αυτό αντιπροσωπεύει μείωση της τάξης του 8% σε σύγκριση με το 2020, κάτι αναμενόμενο λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως το δεύτερο

AUTO-MOTO

21.1.2022 12:09 μμ

Το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας πρόκλησης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA (WRC) ξεκινά στο Rallye Monte-Carlo αυτό το Σαββατοκύριακο (20-23 Ιανουαρίου), με τη Hyundai Motorsport να εστιάζει σε μια γρήγορη εκκίνηση του Rally1 στην υβριδική εποχή. Η μάχη για

AUTO-MOTO

18.1.2022 11:46 πμ

Η στιγμή που όλοι περίμεναν για τα πλήρη αποκαλυπτήρια του νέου «όπλου» της Ford στη νέα, εξηλεκτρισμένη εποχή του FIA World Rally Champions, ήρθε.   Παρουσιάστηκε στους συντάκτες του ειδικού τύπου,το νέο Μ-Sport Ford Puma Hybrid Rally1,  φορώντας το αγωνιστικό του

AUTO-MOTO

17.1.2022 12:23 μμ

Το 44ο Rally Dakar το πιο σκληροτράχηλο ράλλυ στον κόσμο, άνοιξε και φέτος την αγωνιστική σαιζόν του motorsport! Και φυσικά αν δεν υπήρχε η πολύτιμη συμβολή των ελικοπτέρων, ακόμη θα τερμάτιζαν! Πλέον, τα όρια ταχύτητας επιτέλους μετά από χρόνια ήταν

thess

Επικαιρότητα

Δημοφιλή Άρθρα


αυτή τη στιγμή