Με προεκλογικό «άρωμα» οι άμεσες επιστροφές φόρων έως 10.000 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8.11.2018 | 06:15 Στείλτε το με email Εκτυπώστε το

Με προεκλογικό «άρωμα» οι άμεσες επιστροφές φόρων έως 10.000 ευρώ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ || [email protected]

Το «αφεντικό τρελάθηκε, ό,τι πάρεις έως 10.000». «Ανοίγουν τα ταμεία του κράτους» και όσοι φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφές φόρων έως 10.000 ευρώ, ανά φορολογία, για εκκρεμείς υποθέσεις στις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου, μπορούν να προσδοκούν σε άμεση πίστωση των λογαριασμών τους με τα συγκεκριμένα ποσά, μετά την ενεργοποίηση σχετικής διάταξης νόμου.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ΑΑΔΕ δείχνουν εκκρεμείς επιστροφές φόρου 1,083 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, εκ των οποίων τα 464,8 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρου με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε τη σχετική εγκύκλιο, με την οποία επιχειρείται επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων αξίας μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου.

Η έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης είναι η 11η Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις συγκεκριμένες επιστροφές φόρου μπορεί να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται. Η διάταξη αφορά σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και φόρου προστιθέμενης αξίας σε δικαιούχους επιστροφής, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο εντάσσονται.

Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας, η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα.

Επιπλέον διευκρινίζεται πως η διάταξη εφαρμόζεται, εφόσον το συνολικά αιτηθέν προς επιστροφή ποσό για το οποίο εκκρεμεί έλεγχος δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία. Προβλέπεται δηλαδή η δυνατότητα ικανοποίησης περισσότερων αιτημάτων του ίδιου δικαιούχου, όταν συνολικά δεν υπερβαίνουν, ανά φορολογία, τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

 

Έρχονται οι μικροχρηματοδοτήσεις

Εκτός από τις επιστροφές φόρων, δάνεια ύψους έως και 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με διάρκεια αποπληρωμής έως 10 χρόνια, θα μπορούν να λαμβάνουν σύντομα οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι νέοι επιχειρηματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και φυσικά πρόσωπα που αυτή τη στιγμή, λόγω των συνθηκών και της αδυναμίας τους να παράσχουν εγγυήσεις, είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό. Η δυνατότητα αυτή θα δοθεί μέσω του νομοθετικού πλαισίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις, το οποίο εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το προωθούμενο πλαίσιο, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα την Ελλάδα θα ιδρύονται και θα λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ύστερα από άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σήμερα η χορήγηση μικροδανείων στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς οι φορείς μικροχρηματοδότησης που δραστηριοποιούνται σήμερα στη χώρα, όπως η AFI και το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), ελλείψει θεσμικού πλαισίου ανάλογου με αυτό που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δανειοδοτήσεις μέσω του υφιστάμενου τραπεζικού συστήματος.

Οι πρώτες άδειες για ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, εκτιμάται ότι θα δοθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019, ενώ υπάρχει ανοικτό το ενδεχόμενο κάποια εξ αυτών να χορηγούν δάνεια και με επιδοτούμενο επιτόκιο, καθώς προβλέπεται ότι τα ιδρύματα αυτά θα μπορούν να εξασφαλίζουν κεφάλαια από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 

Τα είδη των δανείων

Σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων που θα συσταθούν θα μπορούν να χορηγούν τις εξής μορφές μικροχρηματοδοτήσεων:

1) Επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως:
α) όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,
β) προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ, για την απόκτηση εξοπλισμού,
γ) αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

2) Προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις,

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως προσωπικές πιστώσεις, τακτής λήξης, για:
α) εκπαιδευτικούς σκοπούς έως 10.000 ευρώ,
β) την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων έως το ποσό των 25.000 ευρώ, που αφορούν ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων:
- ανεργία,
- αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση.

Ποιοι μπορούν να λάβουν δάνεια:
1. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:
α) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,
β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων,
γ) αυτοαπασχολούμενοι,
δ) φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:
α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών,
β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής,
γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Tα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων οφείλουν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης για όλες τις επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις στους δικαιούχους τους.

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ιδίως:
- Επιχειρηματική εκπαίδευση στις τεχνικές διαχείρισης των επιχειρήσεων, όσον αφορά τη λογιστική διαχείριση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τη διαχείριση προσωπικού.
- Στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων και ενημέρωση για τις σχετικές υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά.
- Στήριξη για τον ορισμό της πορείας ένταξης στην αγορά εργασίας.
- Υποστήριξη για τον εντοπισμό και τη διάγνωση της πιθανής κρισιμότητας της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου.

 

Μέχρι 25.000 ευρώ χωρίς υποθήκη

Με δεδομένο ότι η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα λήψης δανείου σε όσους δεν μπορούν να παρέχουν τις εγγυήσεις που ζητούν σήμερα οι τράπεζες, προβλέπεται ότι η μικροχρηματοδότηση δεν θα εξασφαλίζεται με ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια, αλλά και δεν θα υπερβαίνει το όριο των 25.000 ευρώ, για κάθε δικαιούχο.

Το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να χορηγεί στον ίδιο δικαιούχο νέα μικροχρηματοδότηση σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο, και συνολικά αυτή δεν υπερβαίνει το όριο των 25.000 ευρώ, ενώ μπορεί να απαιτεί την ύπαρξη τριτεγγυητή πριν τη χορήγηση επιχειρηματικής μικροχρηματοδότησης.

Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης είναι 12 μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη.
Άδεια για σύσταση ιδρύματος μικροχρηματοδότησης μπορούν να λάβουν τράπεζες, φορείς, επιμελητήρια, οργανώσεις κ.ο.κ. Σε καμία περίπτωση, ίδρυμα μικροχρηματοδότησης δεν μπορούν να συστήσουν τα ενεχυροδανειστήρια.

Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των 500.000 ευρώ. Τα ιδρύματα υποχρεούνται να διατηρούν το ως άνω αρχικό κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων συνάπτουν σύμβαση με τους δικαιούχους, στην οποία μεταξύ άλλων περιγράφονται οι όροι δανειοδότησης και ειδικότερα:

- το επιτόκιο της μικροχρηματοδότησης, επισημαίνοντας αν πρόκειται για σταθερό ή κυμαινόμενο ή συνδυασμό και των δύο, καθώς και πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις που περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή,
- το συνολικό κόστος της μικροχρηματοδότησης,
- η διάρκεια αποπληρωμής,
- ο αριθμός και το ποσό των δόσεων,
- το περιεχόμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και το κόστος αυτών,
- η διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών,
- το δικαίωμα καταγγελίας και
- η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

 

Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ανεξαρτήτως αν στο διάστημα αυτό έχει ήδη γίνει εκταμίευση του δανείου. Στην τελευταία περίπτωση, το συνολικό ποσό επιστρέφεται άτοκα στο ακέραιο εφάπαξ, ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαναχώρησης, αλλά ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με το αντίστοιχο διαχειριστικό κόστος.
 

Από το φύλλο της THESSNEWS #130 (03/11/2018-04/11/2018)

THESSNEWS / NEWSLETTER


Επάνω